VAAC
Đang tải dữ liệu...
 
 Giới thiệuSitemapLiên hệ
Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Các hoạt động chuyên môn
Hợp tác quốc tế
Kiến thức HIV/AIDS
Văn bản pháp quy
Báo cáo/Nghiên cứu/Ấn phẩm
Hỏi đáp
HIVQUAL
Tin trong nước   |  Hoạt động chỉ đạo   |  Tin quốc tế   |  Tin khoa học   |  Hoạt động địa phương
Công văn số 1422/BYT-UBQG50 ngày 16/3/2010 về việc Hướng dẫn tổng kết đánh giá Chiến lược quốc gia các tỉnh, thành phố :: Hoạt động chỉ đạo

Công văn số 1422/BYT-UBQG50 ngày 16/3/2010 về việc Hướng dẫn tổng kết đánh giá Chiến lược quốc gia các tỉnh, thành phố

   
02:37' PM - Thứ sáu, 02/04/2010

UỶ BAN QUỐC GIA

PC AIDS VÀ PC TN MT, MD

BỘ Y TẾ - CƠ QUAN TT PC AIDS


Số: 1422 /BYT-UBQG50

V/v Hướng dẫn tổng kết đánh giá Chiến lược quốc gia các tỉnh, thành phố

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại công văn số 2515/VPCP-KGVX, ngày 20/4/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc giao cho Bộ Y tế làm đầu mối phối hợp với các Bộ, Ngành, cơ quan liên quan trong nước và quốc tế tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện “Chiến lược Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020”, giai đoạn 2004 - 2009, Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc triển khai tổng kết đánh giá Chiến lược quốc gia theo những nội dung sau:

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khoẻ con người và tương lai nòi giống của dân tộc, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, trật tự và an toàn xã hội, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước. Đến nay qua các số liệu giám sát cho thấy dịch HIV/AIDS đã xuất hiện ở 100% tỉnh, thành phố, 97,53% số quận, huyện và trên 70,51% số xã, phường, số trường hợp nhiễm HIV/AIDS hiện đang còn sống trên toàn quốc là 156.802 người và đã có 44.232 trường hợp tử vong do AIDS.

Ngày 17/4/2004 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg, qua 5 năm tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS, nhìn chung các cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp, các Bộ, ngành, đoàn thể đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung chiến lược và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn, làm hạn chế tốc độ gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV ở nước ta.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã bộc lộ những khó khăn, yếu kém đó là: ở nhiều đơn vị, địa phương chưa triển khai triệt để Chiến lược quốc gia, đặc biệt là các chương trình hành động của chiến lược như: Chưa giảm được số lượng mắc mới hàng năm, nhiều tỉnh, thành phố chưa tự dự báo được tình hình dịch; Tỷ lệ bao phủ của các chương trình can thiệp cả về địa bàn và số lượng đối tượng còn ở mức thấp; Tỷ lệ hiểu biết đầy đủ về dự phòng lây nhiễm HIV của đại bộ phận người dân chưa cao, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tỷ lệ tiếp cận điều trị bằng thuốc đặc hiệu kháng vi rút HIV mới chỉ đạt 30-40% nhu cầu. Vì vậy, việc tổ chức đánh giá Chiến lược là hết sức cần thiết và cấp bách hiện nay nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, tìm ra những khó khăn, tồn tại từ đó đưa ra các giải pháp cho công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 - 2015 và những năm sau này.

Để đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 sau 05 năm thực hiện, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực phòng, chống AIDS của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã xây dựng dự thảo kế hoạch hướng dẫn đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chiến lược Quốc gia của Chính phủ như sau:

II. MỤC ĐÍCH

1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nội dung Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2004- 2009.

2. Đánh giá những khó khăn, tồn tại, yếu kém trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS.

3. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 đến 2020.

III. NỘI DUNG TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ

Về nội dung tổng kết thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 đã được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg, ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các Thành uỷ, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ theo 03 nhóm giải pháp và 9 chương trình hành động của Chiến lược Quốc gia đã nêu trong Quyết định, trong đó cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

1. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia

Tình hình triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 đã được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ ở các cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp, các Bộ, ngành, đoàn thể.

2. Đánh giá thực trạng công tác phòng, chống HIV/AIDS các năm qua

a) Nhóm giải pháp về xã hội:

- Đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền ở các địa phương đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS; đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS trở thành mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Đánh giá các cấp chính quyền địa phương đưa hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả về hoạt động huy động toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi HIV/AIDS;

- Đánh giá việc ban hành các văn bản pháp lý, chế độ, chính sách trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Đánh giá công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS;

- Đánh giá việc triển khai công tác thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi các hành vi có nguy cơ, bao gồm: (i) Về số lượng, chất lượng, tính phù hợp và hiệu quả của các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông; (ii) Về hoạt động của tuyên truyền viên đồng đẳng, đội ngũ tuyên truyền viên gắn liền với đội ngũ cộng tác viên y tế thôn, bản và cán bộ các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở xã, phường;

- Đánh giá việc xây dựng hệ thống chăm sóc, hỗ trợ toàn diện cho người nhiễm HIV/AIDS, bao gồm: (i) Tại các trung tâm chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm dựa vào cộng đồng; (ii) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS đối với bản thân, gia đình và cộng đồng để ngăn ngừa lây nhiễm HIV/AIDS.

b) Nhóm giải pháp về chuyên môn kỹ thuật:

- Đánh giá việc thiết lập và triển khai hệ thống giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi và đánh giá chương trình tại từng địa phương. Đánh giá kết quả xây dựng các phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia. Đánh giá kết quả triển khai chương trình giám sát toàn diện (thế hệ 2) và tăng cường sử dụng các dữ liệu giám sát phục vụ việc hoạch định chính sách. Đánh giá kết quả hoạt động và chất lượng hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện;

- Đánh giá kết quả thực hiện các quy định pháp luật trong an toàn truyền máu và chế phẩm máu, bao gồm: (i) Sàng lọc HIV 100% đơn vị máu và chế phẩm máu trước khi truyền; (ii) Về chất lượng xét nghiệm HIV trong sàng lọc máu, tăng cường tuyên truyền;

- Đánh giá về chương trình can thiệp giảm tác hại: (i) Số quận, huyện, xã, phường triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại một cách đồng bộ bao gồm chương trình bơm kim tiêm sạch, chương trình bao cao su;

- Đánh giá chương trình tiếp cận với các thuốc điều trị đặc hiệu HIV/AIDS, bao gồm: (i) Triển khai xây dựng chính sách về tiếp cận thuốc, đảm bảo cơ chế thuận lợi cho lưu thông và phân phối thuốc điều trị đặc hiệu HIV/AIDS; (ii) Bảo đảm tính sẵn có, dễ tiếp cận đối với thuốc điều trị đặc hiệu HIV/AIDS, khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các thuốc đông y trong điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân HIV/AIDS;

- Đánh giá chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: (i) Về nâng cao nhận thức của người dân trong độ tuổi sinh đẻ về nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và khả năng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con; (ii) Về tổ chức điều trị dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con và tổ chức tốt việc chăm sóc, điều trị trẻ bị nhiễm HIV/AIDS và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Đánh giá chương trình phòng, chống các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục: (i) Về xây dựng mạng lưới giám sát các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; (ii) Về tăng cường chẩn đoán, điều trị các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, tăng cường đào tạo cán bộ; thực hiện giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs); quản lý STIs trong các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

c) Nhóm giải pháp về nguồn lực và hợp tác quốc tế:

- Đánh giá kiện toàn hệ thống phòng, chống HIV/AIDS từ Trung ương đến địa phương;

- Đánh giá về năng lực đào tạo phát triển nhân lực trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS;

- Đánh giá về năng lực quản lý chương trình, dự án;

- Đánh giá về năng lực kêu gọi đầu tư của các tổ chức quốc tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS;

- Đánh giá về hợp tác quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS.

3. Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và Uỷ ban Quốc gia

Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và Uỷ ban Quốc gia về các chủ trương, mục tiêu và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS làm giảm tỷ lệ nhiễm HIV mới và tỷ lệ tử vong do AIDS để hoàn thành mục tiêu của Chiến lược Quốc gia trong thời gian tới.

Đánh giá sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp, 6 mục tiêu và 9 chương trình hành động, bên cạnh đó việc tổng kết đánh giá Chiến lược cũng là cơ hội để huy động sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành vào cuộc cũng như giúp cộng đồng nhìn lại quá trình, thành quả sau 5 năm triển khai Chiến lược này.

IV. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ

Tổng kết đánh giá tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo nhiệm vụ được phân công trong Chiến lược với hình thức tổng kết đánh giá được tiến hành từ tuyến xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố, cụ thể như sau:

1. Tại tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:

1.1. Về chỉ đạo đánh giá chiến lược tại tỉnh/thành phố:

- Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tện nạn ma tuý, mại dâm tỉnh/thành phố tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai tổng kết đánh giá Chiến lược trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược giai đoạn 2004-2009 theo lĩnh vực được phân công và báo cáo kết quả về cơ quan thường trực phòng, chống AIDS thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh.

- Hướng dẫn chỉ đạo tuyến huyện/quận/thị và xã/phường tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược giai đoạn 2004-2009 trên cơ sở kế hoạch được giao hàng năm theo từng tuyến.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược từ tuyến xã/phường, quận/huyện/thị và tổ chức Hội nghị công bố kết quả thực hiện Chiến lược tại tỉnh/thành phố vào quý I/2010 và báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 30/3/2010.

1.2. Nội dung triển khai đánh giá kết quả thực hiện chiến lược giai đoạn 2004-2009 tại tuyến tỉnh:

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung và các chương trình hành động của Chiến lược trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Đánh giá kết quả đưa mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, thành phố.

- Đánh giá các nguồn ngân sách địa phương đã đầu tư cho công tác phòng chống HIV/AIDS ngoài ngân sách trung ương cấp hàng năm, bao gồm nguồn nhân lực và vật lực.

- Đánh giá kết quả triển khai công tác thông tin, giáo dục, truyền thông và huy động cộng đồng, doanh nghiệp tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh/thành phố.

- Tổng hợp kết quả triển khai các hoạt động chuyên môn, bao gồm:

+ Các chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, cụ thể: (i) Chương trình bơm kim tiêm sạch, chương trình bao cao su; (ii) Tư vấn xét nghiệm tự nguyện; (iii) Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; (iv) An toàn truyền máu; (v) Phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

+ Công tác chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ và điều trị người nhiễm HIV/AIDS.

+ Công tác giám sát, theo dõi và đánh giá chương trình.

+ Tăng cường năng lực và hợp tác quốc tế.

- So sánh kết quả hoạt động hàng năm với các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt.

- Khó khăn tồn tại và các giải pháp.

- Định hướng công tác phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương giai đoạn 2011-2020.

(Hướng dẫn báo cáo tổng kết tại tuyến tỉnh/thành phố đính kèm).

2. Tại quận/huyện:

2.1. Về công tác chỉ đạo đánh giá chiến lược:

- Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm quận/huyện chỉ đạo và tổ chức triển khai các nội dung, chương trình hành động theo kế hoạch thực hiện Chiến lược trên địa bàn quận/huyện.

- Hướng dẫn các ban, ngành đoàn thể tổ chức đánh giá các mục tiêu, nội dung chiến lược tại tuyến quận/huyện.

- Hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tuyến xã/phường tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Tổng hợp thống kê kết quả thực hiện chiến lược của các ban, ngành đoàn thể tuyến quận/huyện và tuyến xã/phường và gửi báo cáo tổng kết về cơ quan thường trực phòng, chống AIDS tuyến tỉnh/thành phố.

2.2. Nội dung đánh giá kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2004-2009 tại quận/huyện.

- Tổng kết kết quả thực hiện công tác thông tin giáo dục, truyền thông và huy động cộng đồng, doanh nghiệp tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS.

- Tổng kết kết quả triển khai các biện pháp can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS bao gồm:

+ Chương trình bơm kim tiêm sạch, chương trình bao cao su;

+ Tư vấn xét nghiệm tự nguyện;

+ Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

+ An toàn truyền máu;

+ Phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Tổng kết kết quả hoạt động chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ và điều trị người nhiễm HIV/AIDS, bao gồm cả hoạt động tiếp cận điều trị thuốc ARV.

- Tổng kết kết quả hoạt động về giám sát, theo dõi và đánh giá chương trình.

(Hướng dẫn báo cáo tổng kết đánh giá chiến lược tại tuyến quận/huyện đính kèm)

3. Tại xã/phường:

- Tổng kết kết quả triển khai các hoạt động truyền thông trên loa truyền thanh của xã/phường, truyền thông trực tiếp của các cộng tác viên, đồng đẳng viên xã/phường về dự phòng lây nhiễm HIV.

- Tổng kết kết quả triển khai chương trình bơm kim tiêm sạch, chương trình bao cao su trên địa bàn.

- Tổng kết kết quả hoạt động về chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng.

- Tổng hợp kết quả hoạt động quản lý, thống kê, báo cáo.

- Tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tuyến quận/huyện.

(Hướng dẫn báo cáo tổng kết đánh giá chiến lược tại tuyến xã/phường đính kèm)

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với tuyến xã, phường, thị trấn hoàn thành việc tổ chức tổng kết đánh giá Chiến lược quốc gia trước ngày 25/03/2010.

2. Đối với tuyến quận, huyện, thị xã hoàn thành việc tổ chức tổng kết đánh giá Chiến lược quốc gia trước ngày 15/03/2010.

3. Đối với tuyến tỉnh, thành phố hoàn thành việc tổ chức tổng kết đánh giá Chiến lược quốc gia trước ngày 30/04/2010.

Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm kính gửi đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bản đề cương hướng dẫn đánh giá Chiến lược (đính kèm), kính đề nghị đồng chí chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thành báo cáo tổng kết đánh giá Chiến lược của địa phương và gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/4/2010 để Bộ Y tế tổng hợp và báo cáo Chính phủ, theo địa chỉ: Bộ Y tế 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (điện thoại: 04.3.846.5731, fax: 04.3846.5732, email: mes.quocgia@vnhpp.gov.vn)

Trân trọng cám ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch UBQG PC AIDS và PC TN MT, MD (để b/c);

- Các thành viên Ban chỉ đạo đánh giá Chiến lược (để biết);

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);

- Lưu: VT, AIDS.

KT. CHỦ TỊCH UỶ BAN

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Nguyễn Quốc Triệu

Hướng dẫn báo cáo tổng kết: Download

Đề cương chiến lược đính kèm: Download

Số lượt đọc:  1303  -  Cập nhật lần cuối:  02/04/2010 02:51:07 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Các chương trình, dự án
Hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS