VAAC
Đang tải dữ liệu...
 
 Giới thiệuSitemapLiên hệ
Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Các hoạt động chuyên môn
Hợp tác quốc tế
Kiến thức HIV/AIDS
Văn bản pháp quy
Báo cáo/Nghiên cứu/Ấn phẩm
Hỏi đáp
HIVQUAL
Hệ thống tổ chức   |  Lịch sử hình thành và phát triển
Giới thiệu

Hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THUỘC BỘ Y TẾ

Quyết định 288/2013/QĐ-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế

 

Cơ cấu tổ chức Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế

Cục Phòng, chống HIV/AIDS là Cục chuyên ngành, thuộc Bộ Y tế, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện pháp luật, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước.

 

Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý mại dâm

Để thực hiện chức năng giúp Chính phủ hoạch định chính sách và chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, ngày 05/6/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban quốc gia phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng chống AIDS trên cơ sở hợp nhất các đơn vị sau: Ban chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống các tệ nạn xã hội, Ủy ban quốc gia phòng, chống ma tuý và Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS.

Các chương trình, dự án
Hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS